قیمت لوله گاز

رسته عنوان سایز بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 181,800 18 شهریور 176,800 181,800
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 241,000 20 مهر 115,100 122,800
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 100,900 9 اردیبهشت 100,900 100,900
لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 98,000 8 خرداد 98,000 98,500
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو 1/2 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 181,800 18 شهریور 176,800 181,800
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان 1/2 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 241,000 20 مهر 99,900 122,800
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا 1/2 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 100,900 9 اردیبهشت 100,900 100,900
لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو 1/2 کارخانه 2.8 کیلوگرم 183,200 18 شهریور 177,300 183,200
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.8
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان 1/2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 241,000 20 مهر 115,700 123,400
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا 1/2 کارخانه 2.8 کیلوگرم 118,500 24 خرداد 118,500 118,500
لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.8
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو 1/4 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 181,800 18 شهریور 176,800 181,800
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان 1/4 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 241,000 20 مهر 99,900 122,800
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا 1/4 1 کارخانه 3.4 کیلوگرم 100,900 9 اردیبهشت 100,900 100,900
لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.4
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 تولیدی صنعتی کچو 2 کارخانه 3.9 کیلوگرم 181,800 18 شهریور 176,800 181,800
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.9
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان
لوله گاز
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان 2 کارخانه 3.9 کیلوگرم 241,000 20 مهر 99,900 122,800
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.9
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 لوله و پروفیل سپنتا 2 کارخانه 3.9 کیلوگرم 100,900 9 اردیبهشت 100,900 100,900
لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.9
لوله مانیس گاز 3/4  اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو 3/4 کارخانه 2.8 کیلوگرم 183,200 12 مرداد 117,800 121,700
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.8
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو 3/4 کارخانه 2.8 کیلوگرم 182,300 17 شهریور 177,300 183,200
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.8
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
لوله گاز
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 241,000 20 مهر 115,700 123,400
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا 3/4 کارخانه 2.8 کیلوگرم 118,500 24 خرداد 118,500 118,500
لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.8
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 1 کارخانه 3 کیلوگرم 171,300 18 شهریور 169,000 171,300
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله گاز
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان 1 کارخانه 3 کیلوگرم 222,500 20 مهر 99,900 107,500
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا 1 کارخانه 3 کیلوگرم 94,200 9 اردیبهشت 94,200 94,200
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران
لوله گاز
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران 1 کارخانه 3 کیلوگرم 98,000 8 خرداد 98,000 98,500
لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 171,300 18 شهریور 169,000 171,300
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 222,500 20 مهر 99,900 107,500
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 94,200 9 اردیبهشت 94,200 94,200
لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو 1/2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 178,300 18 شهریور 171,300 178,300
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1/2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 222,500 20 مهر 100,400 108,000
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا 1/2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 103,500 24 خرداد 103,500 103,500
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران 1/2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 98,000 8 خرداد 98,000 98,500
لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 1/4 1 کارخانه 3 کیلوگرم 171,300 18 شهریور 169,000 171,300
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان 1/4 1 کارخانه 3 کیلوگرم 222,500 20 مهر 99,900 107,500
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا 1/4 1 کارخانه 3 کیلوگرم 94,200 9 اردیبهشت 94,200 94,200
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران
لوله گاز
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران 1/4 1 کارخانه 3 کیلوگرم 98,000 8 خرداد 98,000 98,500
لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو 2 کارخانه 3.5 کیلوگرم 171,300 18 شهریور 169,000 171,300
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.5
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان
لوله گاز
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان 2 کارخانه 3.5 کیلوگرم 222,500 20 مهر 99,900 107,500
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.5
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا 2 کارخانه 3.5 کیلوگرم 94,200 9 اردیبهشت 94,200 94,200
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.5
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 نورد و لوله یاران
لوله گاز
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 نورد و لوله یاران 2 کارخانه 3.5 کیلوگرم 98,000 8 خرداد 98,000 98,500
لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 نورد و لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.5
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
لوله گاز
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 178,300 18 شهریور 171,300 178,300
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله گاز
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 222,500 20 مهر 100,400 108,000
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
لوله گاز
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 103,500 24 خرداد 103,500 103,500
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران
لوله گاز
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 98,000 8 خرداد 98,000 98,500
لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه