قیمت لوله مانیسمان

رسته عنوان بارگیری سایز واحد رده قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1 شاخه 20 6,000,000 12 مرداد 3,050,000 3,150,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1 شاخه 20 6,400,000 24 مهر 6,000,000 6,000,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1 شاخه 40 5,650,000 14 شهریور 5,650,000 5,800,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1 شاخه 40 7,300,000 21 مهر 5,650,000 6,050,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1 شاخه 80 6,550,000 22 مرداد 3,850,000 3,900,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1 شاخه 80 7,700,000 21 مهر 6,550,000 6,550,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 20 7,500,000 22 مرداد 4,700,000 5,000,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 20 8,200,000 24 مهر 7,500,000 7,500,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 40 7,650,000 22 مرداد 5,450,000 5,500,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 40 8,900,000 21 مهر 7,650,000 7,650,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 80 9,350,000 22 مرداد 6,450,000 6,500,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 80 11,000,000 21 مهر 9,350,000 9,350,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 2  اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 80 21,850,000 22 مرداد 13,950,000 14,450,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 20 12,700,000 22 مرداد 7,300,000 7,350,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 20 14,300,000 24 مهر 12,700,000 12,700,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 40 17,050,000 14 شهریور 17,050,000 17,100,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 40 20,800,000 21 مهر 16,700,000 17,050,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 80 23,800,000 21 مهر 21,350,000 21,850,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 20 1,980,000 22 مرداد 1,500,000 1,550,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 20 2,950,000 24 مهر 1,980,000 1,980,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 40 2,050,000 22 مرداد 1,650,000 1,700,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 40 3,150,000 21 مهر 2,050,000 2,250,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 80 3,450,000 22 مرداد 2,900,000 2,950,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 80 4,150,000 21 مهر 3,450,000 3,500,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 20 6,300,000 22 مرداد 4,300,000 4,350,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 20 7,600,000 24 مهر 6,300,000 6,300,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 40 7,400,000 22 مرداد 4,750,000 5,100,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 40 8,300,000 21 مهر 7,150,000 7,400,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 80 8,350,000 22 مرداد 5,600,000 5,650,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 80 10,200,000 21 مهر 8,350,000 8,350,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 10 شاخه 40 83,000,000 24 تیر 68,950,000 69,350,000
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 273.1 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 12 کیلوگرم 40 94,950,000 23 اردیبهشت 94,950,000 98,000,000
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 323.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 2 شاخه 40 10,250,000 22 مرداد 8,000,000 8,050,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 2 شاخه 40 12,300,000 21 مهر 9,750,000 10,250,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 2 شاخه 80 12,850,000 22 مرداد 8,950,000 9,000,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 2 شاخه 80 15,000,000 21 مهر 12,400,000 12,850,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3 شاخه 20 15,900,000 22 مرداد 10,150,000 10,400,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3 شاخه 20 16,900,000 24 مهر 15,900,000 15,900,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3 شاخه 40 20,150,000 22 مرداد 12,550,000 12,650,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3 شاخه 40 24,800,000 21 مهر 19,150,000 20,850,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3 شاخه 80 26,750,000 22 مرداد 17,450,000 18,400,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3 شاخه 80 29,800,000 21 مهر 25,850,000 26,750,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 20 3,200,000 22 مرداد 2,150,000 2,250,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 20 3,850,000 24 مهر 3,200,000 3,200,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 40 3,350,000 22 مرداد 2,450,000 2,450,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 40 4,250,000 21 مهر 3,350,000 3,500,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 80 3,950,000 22 مرداد 3,250,000 3,250,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 80 5,150,000 21 مهر 3,950,000 4,000,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 4 شاخه 20 26,000,000 22 مرداد 19,000,000 19,400,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 4 شاخه 20 28,200,000 24 مهر 26,000,000 26,000,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
مجموع موارد: 69 عدد در 2 صفحه