قیمت لوله مانیسمان

رسته عنوان بارگیری سایز واحد رده قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1 شاخه 20 5,960,000 5 آذر 3,050,000 3,150,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1 شاخه 20 5,830,000 9 آذر 6,000,000 6,000,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1 شاخه 40 6,560,000 5 آذر 5,650,000 5,800,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1 شاخه 40 6,430,000 9 آذر 5,650,000 6,050,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1 شاخه 80 7,090,000 5 آذر 3,850,000 3,900,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1 شاخه 80 7,050,000 9 آذر 6,550,000 6,550,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 20 7,580,000 5 آذر 4,700,000 5,000,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 20 7,120,000 9 آذر 7,500,000 7,500,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 40 8,060,000 5 آذر 5,450,000 5,500,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 40 8,030,000 9 آذر 7,650,000 7,650,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 80 11,230,000 5 آذر 6,450,000 6,500,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 80 11,020,000 9 آذر 9,350,000 9,350,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 2  اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 80 22,980,000 5 آذر 13,950,000 14,450,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 20 13,170,000 5 آذر 7,300,000 7,350,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 20 13,020,000 9 آذر 12,700,000 12,700,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 40 18,410,000 5 آذر 17,050,000 17,100,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 40 18,390,000 6 آذر 16,700,000 17,050,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 80 22,800,000 9 آذر 21,350,000 21,850,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 20 2,470,000 5 آذر 1,500,000 1,550,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 20 2,420,000 9 آذر 1,980,000 1,980,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 40 2,690,000 5 آذر 1,650,000 1,700,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 40 2,630,000 9 آذر 2,050,000 2,250,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 80 3,590,000 5 آذر 2,900,000 2,950,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 80 3,430,000 9 آذر 3,450,000 3,500,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 20 6,880,000 5 آذر 4,300,000 4,350,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 20 6,820,000 9 آذر 6,300,000 6,300,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 40 7,560,000 5 آذر 4,750,000 5,100,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 40 7,530,000 9 آذر 7,150,000 7,400,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 80 9,790,000 5 آذر 5,600,000 5,650,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 80 9,630,000 9 آذر 8,350,000 8,350,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 10 شاخه 40 83,000,000 24 تیر 68,950,000 69,350,000
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 273.1 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 12 کیلوگرم 40 94,950,000 23 اردیبهشت 94,950,000 98,000,000
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 323.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 2 شاخه 40 9,920,000 5 آذر 8,000,000 8,050,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 2 شاخه 40 9,920,000 5 آذر 9,750,000 10,250,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 2 شاخه 80 14,180,000 5 آذر 8,950,000 9,000,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 2 شاخه 80 14,000,000 9 آذر 12,400,000 12,850,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3 شاخه 20 15,300,000 5 آذر 10,150,000 10,400,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3 شاخه 20 15,100,000 9 آذر 15,900,000 15,900,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3 شاخه 40 20,990,000 5 آذر 12,550,000 12,650,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3 شاخه 40 20,800,000 9 آذر 19,150,000 20,850,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3 شاخه 80 27,980,000 5 آذر 17,450,000 18,400,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3 شاخه 80 27,800,000 9 آذر 25,850,000 26,750,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 20 3,370,000 5 آذر 2,150,000 2,250,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 20 3,330,000 9 آذر 3,200,000 3,200,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 40 3,690,000 5 آذر 2,450,000 2,450,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 40 3,630,000 9 آذر 3,350,000 3,500,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 80 4,560,000 5 آذر 3,250,000 3,250,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 80 4,430,000 9 آذر 3,950,000 4,000,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 4 شاخه 20 26,330,000 5 آذر 19,000,000 19,400,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 4 شاخه 20 26,000,000 9 آذر 26,000,000 26,000,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
مجموع موارد: 69 عدد در 2 صفحه