قیمت لوله صنعتی

رسته عنوان سایز بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 210,000 29 مهر 146,000 160,000
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 220,000 27 مهر 144,000 166,500
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد لوله یاران 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 212,000 28 مهر 102,000 103,000
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 217,000 13 مهر 217,000 217,000
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا کارخانه: شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 90,500 24 فروردین 90,500 91,000
لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 1/2 2 کارخانه 2 کیلوگرم 210,000 29 مهر 166,000 169,000
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 1/2 2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 205,000 29 مهر 160,000 166,000
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان 1/2 2 کارخانه 3 کیلوگرم 151,500 23 تیر 102,000 115,500
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 210,000 29 مهر 156,000 167,000
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 225,000 27 مهر 154,000 176,500
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 215,000 28 مهر 102,000 103,000
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 227,000 13 مهر 227,000 227,000
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا کارخانه: شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1/4 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 220,000 27 مهر 144,000 166,500
لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2 کارخانه 2 کیلوگرم 211,000 30 مهر 155,000 166,000
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری 2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 206,000 30 مهر 143,000 166,000
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2 کارخانه 3 کیلوگرم 90,000 18 فروردین 90,000 90,000
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 2 کارخانه 3 کیلوگرم 210,000 29 مهر 146,000 160,000
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان 2 کارخانه 3 کیلوگرم 220,000 27 مهر 144,000 166,500
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران 2 کارخانه 3 کیلوگرم 212,000 28 مهر 102,000 103,000
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 3 کارخانه 2 کیلوگرم 205,000 29 مهر 160,000 166,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 3 کارخانه 3 کیلوگرم 210,000 29 مهر 146,000 160,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان 3 کارخانه 3 کیلوگرم 220,000 27 مهر 144,000 166,500
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 3 کارخانه 3 کیلوگرم 205,000 29 مهر 160,000 166,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران 3 کارخانه 3 کیلوگرم 212,000 28 مهر 102,000 103,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 210,000 29 مهر 156,000 167,000
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 215,000 28 مهر 102,000 103,000
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 227,000 13 مهر 227,000 227,000
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا کارخانه: شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 220,000 27 مهر 144,000 166,500
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 4 کارخانه 3 کیلوگرم 90,000 18 فروردین 90,000 90,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان 4 کارخانه 3 کیلوگرم 220,000 27 مهر 144,000 166,500
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 4 کارخانه 3 کیلوگرم 205,000 29 مهر 160,000 166,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پروفیل پارس 4 کارخانه 4 کیلوگرم 210,000 29 مهر 146,000 160,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران 4 کارخانه 4 کیلوگرم 205,000 29 مهر 102,000 114,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد لوله یاران 4 کارخانه 4 کیلوگرم 215,000 28 مهر 102,000 103,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان 5 کارخانه 4 کیلوگرم 87,500 3 خرداد 87,500 87,600
لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 5 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان 6 کارخانه 4 کیلوگرم 87,500 3 خرداد 87,500 87,600
لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان 8 کارخانه 4 کیلوگرم 87,500 3 خرداد 87,500 87,600
لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه