قیمت لوله داربستی

رسته عنوان سایز بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 افق پاسارگاد
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 افق پاسارگاد 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 103,000 1 تیر 102,500 103,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 افق پاسارگاد کارخانه: شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 امید البرز
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 امید البرز 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 156,000 14 شهریور 156,000 157,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 امید البرز کارخانه: شرکت لوله و پروفیل امید البرز بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 114,000 7 تیر 103,000 114,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 220,000 28 مهر 156,000 192,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 92,500 21 فروردین 92,000 92,500
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صابری
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صابری 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 227,000 27 مهر 157,000 166,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 221,000 28 مهر 166,000 169,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد علویجه
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد علویجه 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 100,000 31 خرداد 98,000 100,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد علویجه کارخانه: تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 103,000 1 تیر 102,500 103,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل مبتکران صبا
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل مبتکران صبا 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 103,000 28 خرداد 99,500 103,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل مبتکران صبا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 نیکان پروفیل
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 نیکان پروفیل 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 223,000 28 مهر 150,000 188,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 227,000 13 مهر 150,000 160,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا کارخانه: شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 228,000 13 مهر 155,000 191,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق کارخانه: گروه صنعتی تهران شرق بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 گل نرده
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 گل نرده 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 96,000 25 اردیبهشت 86,000 96,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 گل نرده کارخانه: شرکت لوله و پروفیل گل نرده بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 یاران
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 یاران 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 215,000 28 مهر 103,000 105,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 امید البرز
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 امید البرز 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 90,000 21 فروردین 89,000 90,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 امید البرز کارخانه: شرکت لوله و پروفیل امید البرز بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 220,000 28 مهر 146,000 181,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 92,500 21 فروردین 92,000 92,500
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صابری
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صابری 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 212,000 27 مهر 143,000 166,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 212,500 27 مهر 160,000 166,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد علویجه
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد علویجه 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 99,000 31 خرداد 98,000 99,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد علویجه کارخانه: تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 213,000 28 مهر 140,000 180,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 کچو
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 کچو 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 114,000 7 تیر 103,000 114,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 217,000 13 مهر 145,000 150,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا کارخانه: شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 215,000 13 مهر 147,000 175,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق کارخانه: گروه صنعتی تهران شرق بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 گل نرده
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 گل نرده 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 96,000 25 اردیبهشت 86,000 96,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 گل نرده کارخانه: شرکت لوله و پروفیل گل نرده بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 یاران
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 یاران 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 212,000 28 مهر 98,000 103,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 92,500 21 فروردین 92,000 92,500
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 گل نرده
لوله داربستی
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 گل نرده 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 95,000 25 اردیبهشت 85,000 95,000
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 گل نرده کارخانه: شرکت لوله و پروفیل گل نرده بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
مجموع موارد: 29 عدد در 1 صفحه