قیمت فولاد یاتاقان

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
فولاد یاتاقان 100Cr6 آلمان قطر 8
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 آلمان قطر 8 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 270,000 270,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 آلمان قطر 8 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 10
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 10 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 10 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 110 الی 150
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 110 الی 150 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 420,000 29 مهر 270,000 270,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 110 الی 150 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 12
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 12 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 12 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 14 الی 50
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 14 الی 50 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 410,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 14 الی 50 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 160 الی 200
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 160 الی 200 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 420,000 29 مهر 270,000 270,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 160 الی 200 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 210 الی 260
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 210 الی 260 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 420,000 29 مهر 270,000 270,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 210 الی 260 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 325 الی 400
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 325 الی 400 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 420,000 29 مهر 270,000 270,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 325 الی 400 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 58 الی 100
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 58 الی 100 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 420,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 58 الی 100 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 100Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 120
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 120 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 130
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 130 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 130 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 140
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 140 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 140 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 150
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 150 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 150 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 170
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 170 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 170 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 180
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 180 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 180 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 200
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 200 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 200 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 220
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 220 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 220 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 65
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 65 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 420,000 14 تیر 320,000 320,000
فولاد یاتاقان 145Cr6 آلمان قطر 65 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 145Cr6
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه