قیمت فولاد گرم کار

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×80
فولاد گرم کار
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×80 پلدی چک بنگاه تهران کیلوگرم 1,200,000 29 مهر 900,000 900,000
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×80 کارخانه: پلدی چک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2767
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×90
فولاد گرم کار
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×90 پلدی چک بنگاه تهران کیلوگرم 1,200,000 29 مهر 900,000 900,000
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×90 کارخانه: پلدی چک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2767
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×80
فولاد گرم کار
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×80 پلدی چک بنگاه تهران کیلوگرم 1,200,000 29 مهر 900,000 900,000
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×80 کارخانه: پلدی چک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2767
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×90
فولاد گرم کار
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×90 پلدی چک بنگاه تهران کیلوگرم 1,200,000 29 مهر 900,000 900,000
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×90 کارخانه: پلدی چک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2767
فولاد 1.2344 آلمان قطر 100
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 100 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 100 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 110
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 110 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 110 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 120
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 120 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 130
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 130 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 130 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 140
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 140 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 140 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 20
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 20 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 30
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 30 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 40
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 40 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 40 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 75
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 75 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 75 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 80
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 80 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 85
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 85 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 85 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 90
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 90 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 90 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 آلمان قطر 95
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 آلمان قطر 95 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 750,000 750,000
فولاد 1.2344 آلمان قطر 95 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 150
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 150 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 150 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 160
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 160 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 160 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 170
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 170 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 170 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 180
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 180 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 180 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 190
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 190 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 190 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 200
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 200 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 200 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 220
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 220 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 220 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 250
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 250 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 250 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 280
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 280 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 280 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2344 چین قطر 300
فولاد گرم کار
فولاد 1.2344 چین قطر 300 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 980,000 29 مهر 780,000 780,000
فولاد 1.2344 چین قطر 300 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2344
فولاد 1.2365 آلمان قطر 110
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 110 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 110 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 115
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 115 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 115 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 160
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 160 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 180
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 180 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 180 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 200
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 200 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 200 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 300
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 300 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 300 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 400
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 400 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 400 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 60
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2365 آلمان قطر 80
فولاد گرم کار
فولاد 1.2365 آلمان قطر 80 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2365 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2365
فولاد 1.2367 آلمان قطر 120
فولاد گرم کار
فولاد 1.2367 آلمان قطر 120 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2367 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2367
فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480
فولاد گرم کار
فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480 فولاد آلیاژی اصفهان بنگاه تهران کیلوگرم 950,000 15 تیر 850,000 850,000
فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2367
فولاد 1.2567 آلمان قطر 80
فولاد گرم کار
فولاد 1.2567 آلمان قطر 80 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 1,100,000 15 تیر 1,000,000 1,000,000
فولاد 1.2567 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2567
فولاد 1.2567 آلمان قطر 90
فولاد گرم کار
فولاد 1.2567 آلمان قطر 90 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 1,000,000 15 تیر 900,000 900,000
فولاد 1.2567 آلمان قطر 90 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2567
فولاد 1.2581 آلمان قطر 130
فولاد گرم کار
فولاد 1.2581 آلمان قطر 130 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 360,000 16 فروردین 360,000 360,000
فولاد 1.2581 آلمان قطر 130 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2581
فولاد 1.2581 آلمان قطر 180
فولاد گرم کار
فولاد 1.2581 آلمان قطر 180 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 360,000 16 فروردین 360,000 360,000
فولاد 1.2581 آلمان قطر 180 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2581
فولاد 1.2714 آلمان قطر 100
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 100 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 550,000 15 تیر 450,000 450,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 100 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 110
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 110 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 110 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 120
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 120 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 130
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 130 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 130 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 140
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 140 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 140 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 150
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 150 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 150 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 160
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 160 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
فولاد 1.2714 آلمان قطر 170
فولاد گرم کار
فولاد 1.2714 آلمان قطر 170 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 580,000 15 تیر 480,000 480,000
فولاد 1.2714 آلمان قطر 170 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2714
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه