قیمت فولاد پتروشیمی

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×330
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×330 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×330 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×820
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×820 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×820 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 1010
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 1010 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 1010 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 1050
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 1050 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 1050 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 170
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 170 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 170 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 180
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 180 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 180 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 190
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 190 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 190 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 200
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 200 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 210
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 210 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 210 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 220
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 220 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 220 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 250
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 250 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 250 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 260
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 260 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 260 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 300
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 300 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 300 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 310
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 310 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 310 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 320
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 320 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 320 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 330
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 330 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 330 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 360
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 360 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 360 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 800
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 800 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 800 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F22 تهران قطر 50
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F22 تهران قطر 50 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 480,000 480,000
فولاد A182 F22 تهران قطر 50 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F22 تهران قطر 60
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F22 تهران قطر 60 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 480,000 480,000
فولاد A182 F22 تهران قطر 60 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F22 تهران قطر 80
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F22 تهران قطر 80 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 480,000 480,000
فولاد A182 F22 تهران قطر 80 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 10
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 10 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 550,000 550,000
فولاد A182 F304 هند قطر 10 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 100
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 100 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 550,000 550,000
فولاد A182 F304 هند قطر 100 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 110
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 110 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 110 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 12
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 12 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 550,000 550,000
فولاد A182 F304 هند قطر 12 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 120
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 120 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 550,000 550,000
فولاد A182 F304 هند قطر 120 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 130
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 130 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 130 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 140
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 140 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 140 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 15
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 15 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 550,000 550,000
فولاد A182 F304 هند قطر 15 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 150
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 150 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 150 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 160
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 160 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 160 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 170
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 170 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 170 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 180
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 180 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 180 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد A182 F304 هند قطر 190
فولاد پتروشیمی
فولاد A182 F304 هند قطر 190 هند بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 560,000 560,000
فولاد A182 F304 هند قطر 190 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
مجموع موارد: 129 عدد در 3 صفحه