قیمت فولاد نیتراته

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 240
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 240 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 240 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8505
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 260
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 260 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 260 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8505
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 300
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 300 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 300 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8507
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 60
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8507
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 70
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 70 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 70 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8507
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 100
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 100 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 100 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8509
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 60
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8509
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 70
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 70 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 70 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8509
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 80
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 80 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8509
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 90
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 90 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 90 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8509
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 250
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 250 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 250 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8515
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 280
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 280 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 280 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8515
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 300
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 300 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 300 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8515
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 110
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 110 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 110 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8519
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 160
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 160 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8519
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 210
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 210 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 210 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8519
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 260
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 260 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 400,000 400,000
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 260 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8519
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 280
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 280 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 280 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8550
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 300
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 300 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 300 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8550
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 320
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 320 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 320 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8550
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 350
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 350 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 350 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8550
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 400
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 400 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 700,000 29 مهر 450,000 450,000
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 400 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8550
مجموع موارد: 22 عدد در 1 صفحه