قیمت فولاد نسوز

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 100
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 100 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,400,000 17 تیر 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 100 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 110
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 110 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,400,000 17 تیر 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 110 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 120
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 120 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 120 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 130
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 130 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 130 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 140
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 140 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 140 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 150
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 150 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 150 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 160
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 160 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 160 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 170
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 170 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 170 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 180
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 180 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 180 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 190
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 190 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 190 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 200
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 200 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,500,000 17 تیر 3,200,000 3,200,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 200 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 220
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 220 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,100,000 16 فروردین 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 220 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 250
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 250 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,100,000 16 فروردین 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 250 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 280
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 280 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,100,000 16 فروردین 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 280 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 300
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 300 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,100,000 16 فروردین 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 300 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 50
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 50 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,200,000 17 تیر 2,900,000 2,900,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 50 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 60
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 60 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,200,000 17 تیر 2,900,000 2,900,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 60 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 70
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 70 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,200,000 17 تیر 2,900,000 2,900,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 70 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 80
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 80 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,400,000 17 تیر 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 80 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 90
فولاد نسوز
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 90 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 3,400,000 17 تیر 3,100,000 3,100,000
استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 90 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 17-4ph
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 10
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 10 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 10 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 15
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 15 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 15 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 20
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 20 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 20 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 30
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 30 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 30 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 40
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 40 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 40 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 50
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 50 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 50 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 6
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 6 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 6 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 8
فولاد نسوز
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 8 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 1,400,000 29 مهر 1,100,000 1,100,000
استیل نسوز 309 ایتالیا قطر 8 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 309
استیل نسوز 310 آلمان قطر 10
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 10 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 15
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 15 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 15 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 20
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 20 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 30
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 30 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 40
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 40 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 40 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 50
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 50 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 6
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 6 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 6 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
استیل نسوز 310 آلمان قطر 8
فولاد نسوز
استیل نسوز 310 آلمان قطر 8 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 2,000,000 29 مهر 1,200,000 1,200,000
استیل نسوز 310 آلمان قطر 8 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 310
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه