قیمت فولاد مقاوم به حرارت

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 200
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 200 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7335
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 210
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 210 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 210 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7335
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 250
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 250 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 250 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7335
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 280
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 280 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 280 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7335
فولاد 1.7335 یزد قطر 130
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7335 یزد قطر 130 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7335 یزد قطر 130 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7335
فولاد 1.7362 آلمان قطر 100
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7362 آلمان قطر 100 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 550,000 14 تیر 450,000 450,000
فولاد 1.7362 آلمان قطر 100 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7362
فولاد 1.7362 آلمان قطر 60
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7362 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 550,000 14 تیر 450,000 450,000
فولاد 1.7362 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7362
فولاد 1.7380 تهران قطر 50
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7380
فولاد 1.7380 تهران قطر 60
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7380
فولاد 1.7380 تهران قطر 80
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7380
فولاد 1.7707 آلمان قطر 110
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 110 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 14 تیر 360,000 360,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 110 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7707 آلمان قطر 160
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 160 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 14 تیر 360,000 360,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7707 آلمان قطر 210
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 210 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 14 تیر 360,000 360,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 210 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7707 آلمان قطر 250
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 250 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 14 تیر 360,000 360,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 250 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7707 آلمان قطر 280
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 280 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 14 تیر 360,000 360,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 280 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7707 آلمان قطر 50
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 50 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7707 آلمان قطر 90
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 90 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 14 تیر 360,000 360,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 90 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7707
فولاد 1.7709 تهران قطر 30
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7709
فولاد 1.7709 تهران قطر 40
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7709
فولاد 1.7709 تهران قطر 50
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7709
فولاد 1.7709 تهران قطر 60
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7709
فولاد 1.7709 تهران قطر 70
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7709
فولاد 1.7709 تهران قطر 80
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 14 تیر 400,000 400,000
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7709
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8070
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8070
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 450,000 14 تیر 350,000 350,000
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8070
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه