قیمت فولاد قالب پلاستیک

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 260×310
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 260×310 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 260×310 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 260×520
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 260×520 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 260×520 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×800
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×800 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×800 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×900
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×900 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×900 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×910
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×910 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 310×910 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 320×810
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 320×810 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 320×810 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 400×900
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 400×900 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 400×900 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 410×810
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 410×810 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 410×810 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 620×620
فولاد قالب پلاستیک
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 620×620 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین ابعاد 620×620 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 200
فولاد قالب پلاستیک
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 200 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 250
فولاد قالب پلاستیک
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 250 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 250 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 300
فولاد قالب پلاستیک
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 300 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 300 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 350
فولاد قالب پلاستیک
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 350 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 460,000 29 مهر 350,000 350,000
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 350 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.2312
مجموع موارد: 13 عدد در 1 صفحه