قیمت فولاد فنر

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه CK60 تهران ابعاد 30×250
فولاد فنر
تسمه CK60 تهران ابعاد 30×250 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 200,000 16 فروردین 200,000 200,000
تسمه CK60 تهران ابعاد 30×250 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK60
تسمه CK60 تهران ابعاد 50×230
فولاد فنر
تسمه CK60 تهران ابعاد 50×230 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 200,000 16 فروردین 200,000 200,000
تسمه CK60 تهران ابعاد 50×230 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK60
تسمه CK60 تهران ابعاد 60×220
فولاد فنر
تسمه CK60 تهران ابعاد 60×220 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 200,000 16 فروردین 200,000 200,000
تسمه CK60 تهران ابعاد 60×220 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK60
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 160
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 160 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 320,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7103
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 180
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 180 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 320,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 180 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7103
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 200
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 200 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 320,000 29 مهر 250,000 250,000
فولاد فنر 1.7103 آلمان قطر 200 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7103
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 16 فروردین 280,000 280,000
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7117
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48 ایتالیا بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 16 فروردین 280,000 280,000
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48 کارخانه: ایتالیا بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7117
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 100
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 100 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 100 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 22
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 22 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 22 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 24
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 24 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 24 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 25
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 25 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 25 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 29
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 29 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 29 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 30
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 30 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 30 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 45
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 45 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 45 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 48
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 48 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 48 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 70
فولاد فنر
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 70 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 280,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 70 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.7176
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 40
فولاد فنر
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 40 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 320,000 16 فروردین 320,000 320,000
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 40 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8159
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 50
فولاد فنر
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 50 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 320,000 16 فروردین 320,000 320,000
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8159
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 60
فولاد فنر
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 320,000 16 فروردین 320,000 320,000
فولاد فنر 1.8159 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.8159
فولاد فنر 70Cr2 تهران قطر 65
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 تهران قطر 65 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 تهران قطر 65 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 100
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 100 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 100 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 110
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 110 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 110 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 25
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 25 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 25 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 30
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 30 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 30 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 50
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 50 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 50 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 75
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 75 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 75 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 80
فولاد فنر
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 80 فولاد آلیاژی یزد بنگاه تهران کیلوگرم 180,000 29 مهر 100,000 100,000
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 80 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 70Cr2
فولاد فنر CK60 تهران قطر 115
فولاد فنر
فولاد فنر CK60 تهران قطر 115 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 200,000 16 فروردین 200,000 200,000
فولاد فنر CK60 تهران قطر 115 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK60
فولاد فنر CK60 تهران قطر 120
فولاد فنر
فولاد فنر CK60 تهران قطر 120 تهران بنگاه تهران کیلوگرم 200,000 16 فروردین 200,000 200,000
فولاد فنر CK60 تهران قطر 120 کارخانه: تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK60
فولاد فنر CK60 چین قطر 110
فولاد فنر
فولاد فنر CK60 چین قطر 110 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 200,000 16 فروردین 200,000 200,000
فولاد فنر CK60 چین قطر 110 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK60
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 10
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 10 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 255,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 100
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 100 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 100 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 12
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 12 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 12 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 20
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 20 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 25
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 25 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 25 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 30
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 30 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 40
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 40 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 40 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 50
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 50 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 60
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 70
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 70 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 70 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 80
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 80 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 90
فولاد فنر
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 90 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 250,000 29 مهر 180,000 180,000
فولاد فنر CK75 آلمان قطر 90 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK75
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه