قیمت فولاد عملیات حرارتی پذیر

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 235×1555
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 235×1555 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 235×1555 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 255×1050
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 255×1050 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 255×1050 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 275×275
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 275×275 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 170,000 22 مرداد 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 275×275 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 280×280
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 280×280 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 280×280 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 400×400
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 400×400 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 400×400 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 425×435
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 425×435 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 425×435 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 435×435
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 435×435 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 435×435 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×1180
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×1180 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×1180 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×1820
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×1820 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×1820 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×736
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×736 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 120,000 16 فروردین 120,000 120,000
تسمه CK45 اسفراین ابعاد 600×736 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 170×170
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 170×170 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 170×170 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 220×220
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 220×220 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 220×220 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 250×250
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 250×250 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 250×250 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 250×610
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 250×610 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 250×610 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 260×310
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 260×310 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 260×310 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 260×710
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 260×710 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 260×710 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×1000
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×1000 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×1000 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×610
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×610 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×610 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×710
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×710 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×710 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×920
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×920 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 310×920 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 320×1200
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 320×1200 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 320×1200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 350×800
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 350×800 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 350×800 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 360×720
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 360×720 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 360×720 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 360×920
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 360×920 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 360×920 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 400×400
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 400×400 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 400×400 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 410×1200
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 410×1200 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 410×1200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 410×610
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 410×610 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 410×610 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 420×1000
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 420×1000 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 420×1000 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 500×500
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 500×500 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 500×500 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×1200
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×1200 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×1200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×510
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×510 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×510 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×920
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×920 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 510×920 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 520×1000
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 520×1000 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 520×1000 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 535×535
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 535×535 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 535×535 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 610×1200
فولاد عملیات حرارتی پذیر
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 610×1200 فولاد آلیاژی اسفراین بنگاه تهران کیلوگرم 340,000 29 مهر 130,000 150,000
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 610×1200 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40
فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 1270
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 1270 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 89,500 89,500
فولاد CK45 اسفراین قطر 1270 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 220 الی 250
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 220 الی 250 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 215,000 29 مهر 95,000 95,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 220 الی 250 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 215,000 29 مهر 95,000 95,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 215,000 29 مهر 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 220,000 29 مهر 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 220,000 29 مهر 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 215,000 29 مهر 95,000 95,000
فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 220,000 29 مهر 96,000 96,000
فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 اصفهان قطر 650
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 اصفهان قطر 650 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 اصفهان قطر 650 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
فولاد CK45 پلدی چک قطر 760
فولاد عملیات حرارتی پذیر
فولاد CK45 پلدی چک قطر 760 پلدی چک کارخانه کیلوگرم 165,000 22 مرداد 96,000 96,000
فولاد CK45 پلدی چک قطر 760 کارخانه: پلدی چک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45
مجموع موارد: 88 عدد در 2 صفحه