قیمت فولاد ضد زنگ

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
استیل 304 نگیر هند قطر 10
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 10 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 10 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 100
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 100 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 100 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 110
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 110 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 110 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 12
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 12 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 12 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 120
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 120 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 120 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 130
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 130 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 130 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 140
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 140 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 140 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 15
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 15 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 15 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 150
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 150 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 150 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 160
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 160 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 160 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 170
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 170 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 170 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 180
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 180 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 180 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 190
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 190 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 190 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 20
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 20 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 20 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 200
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 200 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 200 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 25
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 25 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 25 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 250
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 250 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 250 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 280
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 280 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 280 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 30
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 30 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 30 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 300
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 300 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 560,000 560,000
استیل 304 نگیر هند قطر 300 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 35
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 35 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 35 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 40
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 40 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 40 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 45
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 45 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 45 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 50
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 50 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 50 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 55
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 55 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 55 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 6
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 6 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 6 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 60
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 60 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 60 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 65
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 65 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 65 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 70
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 70 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 70 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 75
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 75 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 75 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 8
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 8 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 8 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 80
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 80 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 80 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 304 نگیر هند قطر 90
فولاد ضد زنگ
استیل 304 نگیر هند قطر 90 هند بنگاه تهران کیلوگرم 970,000 29 مهر 550,000 550,000
استیل 304 نگیر هند قطر 90 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
استیل 316 نگیر هند قطر 10
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 10 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 10 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 100
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 100 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 650,000 650,000
استیل 316 نگیر هند قطر 100 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 110
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 110 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 650,000 650,000
استیل 316 نگیر هند قطر 110 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 12
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 12 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 12 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 120
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 120 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 120 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 15
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 15 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 15 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 150
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 150 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 150 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 180
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 180 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 180 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 20
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 20 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 20 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 200
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 200 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 200 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 25
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 25 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 25 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 250
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 250 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 250 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 280
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 280 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 280 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 30
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 30 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 30 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 300
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 300 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 660,000 660,000
استیل 316 نگیر هند قطر 300 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 35
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 35 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 35 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
استیل 316 نگیر هند قطر 40
فولاد ضد زنگ
استیل 316 نگیر هند قطر 40 هند بنگاه تهران کیلوگرم 1,150,000 29 مهر 630,000 630,000
استیل 316 نگیر هند قطر 40 کارخانه: هند بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 316
مجموع موارد: 113 عدد در 3 صفحه