قیمت فولاد سمانته

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 110 الی 150
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 110 الی 150 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 110 الی 150 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 160 الی 200
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 160 الی 200 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 160 الی 200 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 210 الی 250
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 210 الی 250 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 210 الی 250 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 260 الی 300
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 260 الی 300 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 260 الی 300 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 320 الی 400
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 320 الی 400 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 320 الی 400 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 40 الی 50
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 40 الی 50 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 350,000 350,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 40 الی 50 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 420 الی 500
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 420 الی 500 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 420 الی 500 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 520 الی 600
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 520 الی 600 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 365,000 365,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 520 الی 600 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 60 الی 100
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 60 الی 100 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 500,000 29 مهر 350,000 350,000
فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 60 الی 100 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.5920
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 230
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 230 فولاد چین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 230 کارخانه: فولاد چین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 320
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 320 فولاد چین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 320 کارخانه: فولاد چین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 470
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 470 فولاد چین کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 470 کارخانه: فولاد چین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 110 الی 150
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 110 الی 150 فولاد آلیاژی یزد کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 110 الی 150 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 160 الی 200
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 160 الی 200 فولاد آلیاژی یزد کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 160 الی 200 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20 الی 50
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20 الی 50 فولاد آلیاژی یزد کارخانه کیلوگرم 290,000 29 مهر 110,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20 الی 50 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 510
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 510 فولاد آلیاژی یزد کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 115,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 510 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 55 الی 100
فولاد سمانته
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 55 الی 100 فولاد آلیاژی یزد کارخانه کیلوگرم 299,000 29 مهر 110,000 155,000
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 55 الی 100 کارخانه: فولاد آلیاژی یزد بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه