قیمت فولاد سردکار

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه SPK چین ابعاد 100×100
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 100×100 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 100×100 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 100×400
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 100×400 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 100×400 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 10×100
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 10×100 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 10×100 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 10×120
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 10×120 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 10×120 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 10×200
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 10×200 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 10×200 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 10×52
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 10×52 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 10×52 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 10×80
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 10×80 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 10×80 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 120×120
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 120×120 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 120×120 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 120×400
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 120×400 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 120×400 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 120×500
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 120×500 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 120×500 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 150×400
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 150×400 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 150×400 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 150×500
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 150×500 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 150×500 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 15×100
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 15×100 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 15×100 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 15×50
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 15×50 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 15×50 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 15×60
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 15×60 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 15×60 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 15×80
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 15×80 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 15×80 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 160×600
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 160×600 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 160×600 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 180×500
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 180×500 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 180×500 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 180×600
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 180×600 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 180×600 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 200×200
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 200×200 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 200×200 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 200×600
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 200×600 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 200×600 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×140
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×140 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×140 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×160
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×160 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×160 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×180
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×180 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×180 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×20
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×20 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×20 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×250
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×250 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×250 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×280
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×280 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×280 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×350
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×350 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×350 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×50
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×50 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×50 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×60
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×60 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×60 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 20×610
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 20×610 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 20×610 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 22×152
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 22×152 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 22×152 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 22×42
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 22×42 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 22×42 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 22×70
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 22×70 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 22×70 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 25×120
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 25×120 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 25×120 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 25×160
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 25×160 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 25×160 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 25×30
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 25×30 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 25×30 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 25×40
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 25×40 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 25×40 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 25×510
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 25×510 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 25×510 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 25×610
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 25×610 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 25×610 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 300×300
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 300×300 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 300×300 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×100
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×100 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×100 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×110
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×110 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×110 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×120
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×120 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×120 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×140
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×140 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×140 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×200
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×200 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×200 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×230
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×230 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×230 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×250
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×250 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×250 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×260
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×260 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×260 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
تسمه SPK چین ابعاد 30×60
فولاد سردکار
تسمه SPK چین ابعاد 30×60 فولاد چین بنگاه تهران کیلوگرم 930,000 14 تیر 800,000 800,000
تسمه SPK چین ابعاد 30×60 کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: SPK
مجموع موارد: 223 عدد در 5 صفحه