قیمت فولاد خشکه هوایی

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 120
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 120 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 50
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 50 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 60
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 60 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3243 آلمان قطر 80
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3243 آلمان قطر 80 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3243 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 150
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 150 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 150 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 160
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 160 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 180
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 180 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 180 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 120
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 120 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 170
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 170 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 170 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 200
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 200 آلمان بنگاه تهران کیلوگرم 5,000,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 200 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 100
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 100 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 100 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 120
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 120 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 120 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 140
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 140 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 140 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 150
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 150 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 150 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 160
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 160 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 160 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 180
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 180 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 180 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 20
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 20 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 20 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 200
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 200 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 200 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 25
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 25 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 25 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 30
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 30 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 30 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 40
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 40 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 40 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 50
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 50 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 50 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 60
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 60 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 60 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 70
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 70 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 70 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 80
فولاد خشکه هوایی
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 80 آلمان کارخانه کیلوگرم 5,500,000 29 مهر 2,800,000 2,800,000
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 80 کارخانه: آلمان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه