قیمت فولاد آلیاژی

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 19
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 19 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 19 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 21
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 21 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 21 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 23
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 23 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 23 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 34
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 34 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 34 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 7
فولاد اتومات
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 7 ترکیه بنگاه تهران کیلوگرم 260,000 22 مرداد 175,000 205,000
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 7 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 1.0718
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 10
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 10 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 10 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 14
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 14 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 14 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 18
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 18 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 18 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 20
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 20 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 20 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 22
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 22 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 22 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 24
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 24 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 24 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 28
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 28 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 28 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 35
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 35 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 35 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 38
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 38 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 38 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 40
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 40 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 40 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 5
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 5 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 5 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 6
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 6 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 6 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 8
فولاد اتومات
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 8 ترکیه کارخانه کیلوگرم 250,000 22 مرداد 170,000 200,000
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 8 کارخانه: ترکیه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×330
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×330 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×330 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×820
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×820 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 150×820 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830
فولاد پتروشیمی
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830 فولاد آلیاژی اصفهان کارخانه کیلوگرم 180,000 16 فروردین 180,000 180,000
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830 کارخانه: فولاد آلیاژی اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 1010
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 1010 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 1010 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 1050
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 1050 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 1050 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 170
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 170 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 170 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
فولاد A105 اسفراین قطر 180
فولاد پتروشیمی
فولاد A105 اسفراین قطر 180 فولاد آلیاژی اسفراین کارخانه کیلوگرم 130,000 16 فروردین 130,000 130,000
فولاد A105 اسفراین قطر 180 کارخانه: فولاد آلیاژی اسفراین بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم
مجموع موارد: 868 عدد در 18 صفحه