قیمت شمش فولادی

رسته عنوان بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
شمش فولادی 100×100 یزد (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 100×100 یزد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 111,500 20:04:00 80,500 101,500
شمش فولادی 100×100 یزد (6 متری) کارخانه: شمش فولادی یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 120×120 اصفهان (12 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 120×120 اصفهان (12 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 111,500 20:04:00 80,500 101,500
شمش فولادی 120×120 اصفهان (12 متری) کارخانه: شمش فولادی اصفهان طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 اصفهان (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 اصفهان (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 111,500 20:04:00 90 101,500
شمش فولادی 125×125 اصفهان (6 متری) کارخانه: شمش فولادی اصفهان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 ساوه ( 6 متری )
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 ساوه ( 6 متری ) کارخانه 125x125 کیلوگرم 112,500 20:04:00 81,000 102,500
شمش فولادی 125×125 ساوه ( 6 متری ) کارخانه: شمش فولادی ساوه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 سمنان (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 سمنان (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 111,500 20:04:00 80,500 101,500
شمش فولادی 125×125 سمنان (6 متری) کارخانه: شمش فولادی سمنان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 قم (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 قم (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 112,500 20:04:00 81,500 102,500
شمش فولادی 125×125 قم (6 متری) کارخانه: شمش فولادی قم طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 یزد (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 یزد (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 111,000 20:04:00 80,000 101,000
شمش فولادی 125×125 یزد (6 متری) کارخانه: شمش فولادی یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 اصفهان (12 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 اصفهان (12 متری) کارخانه 150x150 کیلوگرم 112,000 20:04:00 82,000 102,000
شمش فولادی 150×150 اصفهان (12 متری) کارخانه: شمش فولادی اصفهان طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 ساوه ( 6 متری )
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 ساوه ( 6 متری ) کارخانه 150x150 کیلوگرم 112,700 20:04:00 81,200 102,700
شمش فولادی 150×150 ساوه ( 6 متری ) کارخانه: شمش فولادی ساوه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 قزوین (12 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 قزوین (12 متری) کارخانه 150x150 کیلوگرم 112,500 20:04:00 82,000 102,500
شمش فولادی 150×150 قزوین (12 متری) کارخانه: شمش فولادی قزوین طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 یزد (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 یزد (6 متری) کارخانه 150x150 کیلوگرم 111,500 20:04:00 80,500 101,500
شمش فولادی 150×150 یزد (6 متری) کارخانه: شمش فولادی یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه