قیمت تیرآهن

رسته عنوان طول بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 20,000,000 14 مهر 9,000,000 14,520,000
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 24,000,000 14 مهر 17,500,000 18,010,000
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 22,000,000 14 مهر 15,000,000 16,500,000
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 12 ترک
تیرآهن
تیرآهن IPE 12 ترک 12 بنگاه تهران 12 شاخه 25,000,000 14:03:45 18,000,000 21,000,000
تیرآهن IPE 12 ترک طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 12 شاخه 27,200,000 14:03:45 18,800,000 23,300,000
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 14 شاخه 17,500,000 20 مهر 12,600,000 15,000,000
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 14 شاخه 24,500,000 14:03:45 19,000,000 24,300,000
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو 12 بنگاه تهران 14 شاخه 17,800,000 14:03:45 12,800,000 16,000,000
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو 12 بنگاه تهران 14 شاخه 20,500,000 29 مهر 15,300,000 17,000,000
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی 12 بنگاه تهران 14 شاخه 8,520,000 8 خرداد 8,500,000 8,520,000
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی طول: 12 کارخانه: فولاد ماهکار اشتهارد بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 14 شاخه 17,500,000 19 مهر 14,020,000 16,200,000
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 11,010,000 1 خرداد 11,010,000 11,040,000
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز طول: 12 کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 16 شاخه 23,500,000 20 مهر 18,800,000 20,700,000
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 16 شاخه 26,600,000 14:03:45 21,700,000 26,500,000
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 16 شاخه 24,600,000 14:03:45 18,900,000 22,000,000
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 16 شاخه 23,300,000 14:03:45 18,800,000 21,700,000
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان 6 بنگاه تهران 16 شاخه 18,800,000 14 شهریور 18,800,000 18,820,000
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان طول: 6 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 14,000,000 6 خرداد 14,000,000 14,220,000
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز طول: 12 کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 18 شاخه 28,000,000 14:03:45 22,800,000 24,700,000
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 18 شاخه 29,600,000 14:03:45 25,100,000 27,900,000
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 18 شاخه 29,200,000 29 شهریور 24,300,000 27,500,000
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 28,500,000 1 مهر 24,000,000 26,020,000
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 20 شاخه 41,000,000 14:03:45 34,000,000 41,500,000
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 20 شاخه 32,000,000 14:03:45 24,400,000 28,500,000
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 22 شاخه 44,000,000 29 مهر 33,500,000 47,800,000
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 24 شاخه 50,700,000 14:03:45 37,900,000 43,000,000
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 24 شاخه 49,200,000 29 شهریور 34,000,000 41,500,000
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 27 شاخه 98,000,000 14:03:45 64,500,000 78,000,000
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 27 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 30 شاخه 94,000,000 29 مهر 74,200,000 96,800,000
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 8 ترک
تیرآهن
تیرآهن IPE 8 ترک 12 بنگاه تهران 8 شاخه 15,000,000 14 مهر 8,000,000 11,500,000
تیرآهن IPE 8 ترک طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 8 واحد: شاخه استاندارد: IPE
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه