قیمت تیرآهن لانه زنبوری

رسته عنوان طول بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرآهن لانه زنبوری 14
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 14 12 بنگاه تهران 14 شاخه 10,600,000 17 فروردین 10,600,000 10,600,000
تیرآهن لانه زنبوری 14 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 16
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 16 12 بنگاه تهران 16 شاخه 11,600,000 17 فروردین 11,600,000 11,600,000
تیرآهن لانه زنبوری 16 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 18
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 18 12 بنگاه تهران 18 شاخه 13,600,000 17 فروردین 13,600,000 13,600,000
تیرآهن لانه زنبوری 18 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 20
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 20 12 بنگاه تهران 20 شاخه 15,700,000 17 فروردین 15,700,000 15,700,000
تیرآهن لانه زنبوری 20 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 22
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 22 12 بنگاه تهران 22 شاخه 18,400,000 17 فروردین 18,400,000 18,400,000
تیرآهن لانه زنبوری 22 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 24
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 24 12 بنگاه تهران 24 شاخه 21,100,000 17 فروردین 21,100,000 21,100,000
تیرآهن لانه زنبوری 24 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه