قیمت تیرآهن بال پهن ( هاش )

رسته عنوان طول بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 230,000
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 260,000 16:03:58 210,000 230,000
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 230,000
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 230,000
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 174,000 4 مهر 85,000 87,200
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 183,000 28 مهر 85,000 87,000
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 195,000 24 مهر 154,000 165,000
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 170,000 27 مهر 139,000 150,000
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 158,000 28 مهر 122,000 130,000
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 158,000 27 مهر 127,000 135,000
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 190,000 24 مهر 160,000 170,000
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 190,000 24 مهر 161,000 165,000
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 211,000
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 225,000 24 مهر 210,000 211,000
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 24 کیلوگرم 260,000 28 مهر 200,000 210,000
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 24 کیلوگرم 260,000 28 مهر 200,000 210,000
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 211,000
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 211,000
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 28 کیلوگرم 260,000 29 مهر 260,000 260,000
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 28 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 211,000
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 255,000 27 مهر 255,000 255,000
تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 140,000 25 خرداد 140,000 140,000
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 36 کیلوگرم 280,000 27 مهر 205,000 215,000
تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 36 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 40 کیلوگرم 280,000 27 مهر 280,000 280,000
تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 40 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 45 کیلوگرم 140,000 25 خرداد 140,000 140,000
تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 45 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه