قیمت تیرآهن

رسته عنوان طول بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 20,000,000 5 آبان 9,000,000 14,520,000
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 24,200,000 6 آبان 17,500,000 18,010,000
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 22,000,000 5 آبان 15,000,000 16,500,000
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 12 ترک
تیرآهن
تیرآهن IPE 12 ترک 12 بنگاه تهران 12 شاخه 25,200,000 6 آبان 18,000,000 21,000,000
تیرآهن IPE 12 ترک طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 12 شاخه 27,000,000 6 آبان 18,800,000 23,300,000
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 14 شاخه 17,500,000 20 مهر 12,600,000 15,000,000
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 14 شاخه 24,700,000 6 آبان 19,000,000 24,300,000
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو 12 بنگاه تهران 14 شاخه 17,900,000 5 آبان 12,800,000 16,000,000
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو 12 بنگاه تهران 14 شاخه 20,600,000 5 آبان 15,300,000 17,000,000
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی 12 بنگاه تهران 14 شاخه 8,520,000 8 خرداد 8,500,000 8,520,000
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی طول: 12 کارخانه: فولاد ماهکار اشتهارد بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 14 شاخه 17,500,000 19 مهر 14,020,000 16,200,000
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 11,010,000 1 خرداد 11,010,000 11,040,000
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز طول: 12 کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 16 شاخه 23,300,000 5 آبان 18,800,000 20,700,000
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 16 شاخه 26,700,000 5 آبان 21,700,000 26,500,000
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 16 شاخه 24,600,000 6 آبان 18,900,000 22,000,000
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 16 شاخه 23,400,000 5 آبان 18,800,000 21,700,000
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان 6 بنگاه تهران 16 شاخه 18,800,000 14 شهریور 18,800,000 18,820,000
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان طول: 6 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 14,000,000 6 خرداد 14,000,000 14,220,000
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز طول: 12 کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 18 شاخه 28,200,000 5 آبان 22,800,000 24,700,000
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 18 شاخه 29,500,000 6 آبان 25,100,000 27,900,000
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 18 شاخه 29,200,000 29 شهریور 24,300,000 27,500,000
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 28,500,000 1 مهر 24,000,000 26,020,000
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 20 شاخه 40,500,000 6 آبان 34,000,000 41,500,000
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 20 شاخه 31,800,000 6 آبان 24,400,000 28,500,000
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 22 شاخه 44,000,000 6 آبان 33,500,000 47,800,000
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 24 شاخه 50,700,000 6 آبان 37,900,000 43,000,000
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 24 شاخه 49,200,000 29 شهریور 34,000,000 41,500,000
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 27 شاخه 98,500,000 6 آبان 64,500,000 78,000,000
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 27 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 30 شاخه 95,500,000 6 آبان 74,200,000 96,800,000
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 8 ترک
تیرآهن
تیرآهن IPE 8 ترک 12 بنگاه تهران 8 شاخه 15,000,000 5 آبان 8,000,000 11,500,000
تیرآهن IPE 8 ترک طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 8 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 230,000
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 230,000
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 230,000
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 230,000
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 174,000 4 مهر 85,000 87,200
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 183,000 28 مهر 85,000 87,000
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 195,000 24 مهر 154,000 165,000
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 170,000 27 مهر 139,000 150,000
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 155,000 5 آبان 122,000 130,000
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 155,000 5 آبان 127,000 135,000
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 190,000 24 مهر 160,000 170,000
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 185,000 5 آبان 161,000 165,000
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 211,000
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 211,000
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 24 کیلوگرم 265,000 5 آبان 200,000 210,000
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 24 کیلوگرم 265,000 5 آبان 200,000 210,000
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 250,000 5 آبان 210,000 211,000
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 260,000 28 مهر 210,000 211,000
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 28 کیلوگرم 265,000 5 آبان 265,000 265,000
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 28 کیلوگرم 265,000 5 آبان 210,000 211,000
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
مجموع موارد: 61 عدد در 2 صفحه