قیمت آهن آلات

رسته عنوان واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 1.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 1.2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1.2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1.2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 3.4 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 3.4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 3.4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل عدد 430,000 14:09:26 430,000 430,000
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین عدد 310,000 14:09:26 310,000 300,000
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 710,000 14:09:26 710,000 700,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین عدد 370,000 14:09:26 370,000 360,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل عدد 640,000 12:09:52 640,000 640,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین عدد 430,000 14:09:26 430,000 420,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل عدد 280,000 14:09:26 280,000 280,000
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین عدد 160,000 14:09:26 160,000 160,000
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل عدد 1,420,000 14:09:26 1,420,000 1,420,000
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین عدد 1,000,000 12:09:52 1,000,000 1,000,000
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 2,540,000 14:09:26 2,540,000 2,540,000
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین عدد 1,050,000 14:09:26 1,050,000 1,050,000
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل عدد 3,230,000 14:09:26 3,230,000 3,230,000
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین عدد 1,030,000 14:09:26 1,030,000 1,030,000
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل عدد 310,000 12:09:52 310,000 310,000
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین عدد 200,000 14:09:26 200,000 200,000
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل عدد 3,830,000 14:09:26 3,830,000 3,830,000
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین عدد 1,030,000 14:09:26 1,030,000 1,030,000
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل عدد 420,000 14:09:26 420,000 420,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین عدد 310,000 14:09:26 310,000 310,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 730,000 14:09:26 730,000 730,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین عدد 580,000 14:09:26 580,000 580,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل عدد 650,000 14:09:26 650,000 650,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین عدد 420,000 14:09:26 420,000 420,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل عدد 280,000 14:09:26 280,000 280,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین عدد 150,000 14:09:26 150,000 150,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل عدد 1,430,000 9 مهر 1,430,000 1,420,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین عدد 1,000,000 9 مهر 1,000,000 990,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 2,530,000 14:09:26 2,530,000 2,530,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین عدد 1,430,000 14:09:26 1,430,000 1,430,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل عدد 3,240,000 9 مهر 3,240,000 3,230,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین عدد 2,180,000 9 مهر 2,180,000 2,170,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل عدد 310,000 14:09:26 310,000 310,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین عدد 240,000 9 مهر 240,000 230,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل عدد 3,830,000 9 مهر 3,830,000 3,820,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین عدد 3,000,000 9 مهر 3,000,000 2,990,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×3 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×3 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×3 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×4 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/4×1.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/4×1.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/4×1.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
مجموع موارد: 6518 عدد در 131 صفحه