قیمت آهن آلات

رسته عنوان کارخانه سایز قیمت زمان کمترین بیشترین
بولت و مهره بنگاه تهران
بولت
بولت و مهره بنگاه تهران کارخانه تهران ۲۰ 250,000 20 دی 250,000 250,000
بولت و مهره بنگاه تهران کارخانه: کارخانه تهران سایز: ۲۰
بولت و مهره بنگاه تهران
بولت
بولت و مهره بنگاه تهران کارخانه تهران ۲۲ 250,000 20 دی 250,000 250,000
بولت و مهره بنگاه تهران کارخانه: کارخانه تهران سایز: ۲۲
بولت و مهره بنگاه تهران
بولت
بولت و مهره بنگاه تهران کارخانه تهران ۲۵ 250,000 20 دی 250,000 250,000
بولت و مهره بنگاه تهران کارخانه: کارخانه تهران سایز: ۲۵
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۱۱/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۱۳/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۳/۵کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۳/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۱۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۵کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۱۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۷کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۱۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۶/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۶/۵کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۶/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۶کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۶کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۶کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۷/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۷/۵کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۷/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی اصفهان
 -۹/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی اصفهان -۹/۵کیلوگرم کارخانه پایا اصفهان ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی اصفهان -۹/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه پایا اصفهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۰کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۰کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۰کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۱/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه صابری ۳ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه صابری سایز: ۳
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۱/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه کیان پرشیا ۳ 285,000 20 دی 285,000 285,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه کیان پرشیا سایز: ۳
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۱کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۱کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱کیلوگرم کارخانه کیان پرشیا ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۱کیلوگرم کارخانه: کارخانه کیان پرشیا سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۲کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۲کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۲کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۲کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۲کیلوگرم کارخانه صدرا ۲/۵ 278,000 20 دی 278,000 278,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۲کیلوگرم کارخانه: کارخانه صدرا سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۳/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۳/۵کیلوگرم کارخانه کیان پرشیا ۲/۵ 285,000 20 دی 285,000 285,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۳/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه کیان پرشیا سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۳کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۳کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۳کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۴/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۴/۵کیلوگرم کارخانه یاران ۳ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۴/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه یاران سایز: ۳
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۴کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۴کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۴کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۵کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۵کیلوگرم کارخانه صابری ۴ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه صابری سایز: ۴
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۶/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۶/۵کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۶/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۷کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۷کیلوگرم کارخانه صدرا ۳ 278,000 20 دی 278,000 278,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه صدرا سایز: ۳
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۹کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۹کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۹کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۱۹کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۹کیلوگرم کارخانه یاران ۴ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۱۹کیلوگرم کارخانه: کارخانه یاران سایز: ۴
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۲۱کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۲۱کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۲۱کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۳۰کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۳۰کیلوگرم کارخانه صدرا ۴ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۳۰کیلوگرم کارخانه: کارخانه صدرا سایز: ۴
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۵کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۶کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۶کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۶کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۶کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۶کیلوگرم کارخانه جهان ۲ 295,000 20 دی 295,000 295,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۶کیلوگرم کارخانه: کارخانه جهان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه یاران ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه یاران سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه صدرا ۲ 295,000 20 دی 295,000 295,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه صدرا سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۷کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه صابری ۲ 288,000 20 دی 288,000 288,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۷کیلوگرم کارخانه: کارخانه صابری سایز: ۲
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۸/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۸/۵کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۸/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۹/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه نیکان ۲/۵ 279,000 20 دی 279,000 279,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۹/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه جهان ۲/۵ 295,000 20 دی 295,000 295,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه جهان سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۹/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه یاران ۲/۵ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه یاران سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۹/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه صابری ۲/۵ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه صابری سایز: ۲/۵
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران
 -۹کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹کیلوگرم کارخانه نیکان ۲ 281,000 20 دی 281,000 281,000
پروفیل ساختمانی بنگاه تهران -۹کیلوگرم کارخانه: کارخانه نیکان سایز: ۲
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران
 -۱۰کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۰کیلوگرم کارخانه ایران ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۰کیلوگرم کارخانه: کارخانه ایران سایز: ۲
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران
 -۱۰کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۰کیلوگرم کارخانه ایران ۳ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۰کیلوگرم کارخانه: کارخانه ایران سایز: ۳
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران
 -۱۱/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه ایران ۳ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه ایران سایز: ۳
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران
 -۱۱/۵کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه ایران ۴ 280,000 20 دی 280,000 280,000
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۱/۵کیلوگرم کارخانه: کارخانه ایران سایز: ۴
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران
 -۱۱کیلوگرم
پروفیل
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۱کیلوگرم کارخانه ایران ۲ 290,000 20 دی 290,000 290,000
پروفیل ساختمانی کارخانه ایران -۱۱کیلوگرم کارخانه: کارخانه ایران سایز: ۲
مجموع موارد: 1014 عدد در 21 صفحه