قیمت آهن آلات

رسته عنوان واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 1.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 1.2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 1.2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 1.2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 3.4 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 3.4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 3.4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی
اتصالات
بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل عدد 420,000 3 مهر 420,000 420,000
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین عدد 290,000 3 مهر 290,000 290,000
بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 690,000 3 مهر 690,000 690,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین عدد 350,000 3 مهر 350,000 350,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل عدد 630,000 3 مهر 630,000 630,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین عدد 410,000 3 مهر 410,000 410,000
بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل عدد 270,000 3 مهر 270,000 270,000
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین عدد 150,000 3 مهر 150,000 150,000
بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل عدد 1,410,000 3 مهر 1,410,000 1,410,000
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین عدد 990,000 3 مهر 990,000 990,000
بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 2,530,000 3 مهر 2,530,000 2,530,000
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین عدد 1,040,000 3 مهر 1,040,000 1,040,000
بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل عدد 3,220,000 3 مهر 3,220,000 3,220,000
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین عدد 1,020,000 3 مهر 1,020,000 1,020,000
بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل عدد 300,000 3 مهر 300,000 300,000
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین عدد 190,000 3 مهر 190,000 190,000
بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل عدد 3,820,000 3 مهر 3,820,000 3,820,000
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین عدد 1,020,000 3 مهر 1,020,000 1,020,000
بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل عدد 410,000 3 مهر 410,000 410,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین عدد 300,000 3 مهر 300,000 300,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 720,000 3 مهر 720,000 720,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین عدد 570,000 3 مهر 570,000 570,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل عدد 640,000 3 مهر 640,000 640,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین عدد 410,000 3 مهر 410,000 410,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل عدد 270,000 3 مهر 270,000 270,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین عدد 140,000 3 مهر 140,000 140,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل عدد 1,410,000 3 مهر 1,410,000 1,410,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین عدد 980,000 3 مهر 980,000 980,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل عدد 2,520,000 3 مهر 2,520,000 2,520,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین عدد 1,420,000 3 مهر 1,420,000 1,420,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل عدد 3,220,000 3 مهر 3,220,000 3,220,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین عدد 2,160,000 3 مهر 2,160,000 2,160,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل عدد 300,000 3 مهر 300,000 300,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین عدد 220,000 3 مهر 220,000 220,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل عدد 3,810,000 3 مهر 3,810,000 3,810,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل کارخانه: اتصالات شرکت TUPY برزیل بارگیری: کارخانه واحد: عدد
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین
اتصالات
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین عدد 2,980,000 3 مهر 2,980,000 2,980,000
بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین کارخانه: اتصالات شرکت MECH چین بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×3 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×3 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×3 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×4 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×4 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/2×4 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
تبدیل استیل درزدار 1.1/4×1.1/2 اینچ وارداتی
اتصالات
تبدیل استیل درزدار 1.1/4×1.1/2 اینچ وارداتی عدد 0 2 مهر 0 0
تبدیل استیل درزدار 1.1/4×1.1/2 اینچ وارداتی کارخانه: اتصالات اتصالات وارداتی بارگیری: کارخانه واحد: عدد
مجموع موارد: 6503 عدد در 131 صفحه