قیمت آهن آلات

رسته عنوان واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه کیلوگرم 226,000 7 فروردین 226,000 226,000
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 30x20 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس کیلوگرم 260,000 27 اردیبهشت 255,000 267,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس کارخانه: پروفیل صنعتی جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان کیلوگرم 255,000 27 اردیبهشت 255,000 275,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت پروفیل پایا اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق کیلوگرم 255,000 5 اردیبهشت 255,000 266,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق کارخانه: پروفیل صنعتی گروه صنعتی تهران شرق بارگیری: کارخانه سایز: 60x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری کیلوگرم 260,000 26 اردیبهشت 255,000 265,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 60x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران کیلوگرم 258,000 26 اردیبهشت 262,000 267,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 80x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران کیلوگرم 257,000 02:10:12 256,000 270,000
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری کیلوگرم 260,000 26 اردیبهشت 255,000 265,000
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 70x70 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه کیلوگرم 236,000 7 فروردین 236,000 236,000
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 20x10 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس کیلوگرم 270,000 27 اردیبهشت 267,000 277,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس کارخانه: پروفیل صنعتی جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 20x20 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه کیلوگرم 236,000 7 فروردین 236,000 236,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 20x20 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان کیلوگرم 265,000 27 اردیبهشت 265,000 275,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت پروفیل پایا اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 20x20 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه کیلوگرم 236,000 7 فروردین 236,000 236,000
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 30x20 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه کیلوگرم 236,000 7 فروردین 236,000 236,000
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 40x20 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه کیلوگرم 236,000 7 فروردین 236,000 236,000
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا کیلوگرم 265,000 02:10:13 265,000 275,000
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق کیلوگرم 265,000 6 اردیبهشت 265,000 275,000
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق کارخانه: پروفیل صنعتی گروه صنعتی تهران شرق بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران کیلوگرم 265,000 02:10:12 266,000 277,500
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه کیلوگرم 236,000 7 فروردین 236,000 236,000
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه کارخانه: پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد مهر سهند
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد مهر سهند کیلوگرم 27,000 8 فروردین 27,000 27,000
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد مهر سهند کارخانه: پروفیل صنعتی فولاد مهر سهند بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری کیلوگرم 265,000 02:10:13 265,000 277,500
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران کیلوگرم 260,000 02:10:13 266,000 270,000
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×80 فولاد مهر سهند
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×80 فولاد مهر سهند کیلوگرم 274,000 8 فروردین 274,000 274,000
پروفیل (قوطی) 2×40×80 فولاد مهر سهند کارخانه: پروفیل صنعتی فولاد مهر سهند بارگیری: کارخانه سایز: 80x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان کیلوگرم تماس 7 فروردین تماس تماس
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت پروفیل موکریان بارگیری: کارخانه سایز: 80x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری کیلوگرم 265,000 02:10:13 265,000 277,500
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 3×40×80 لوله و پروفیل صابری
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 3×40×80 لوله و پروفیل صابری کیلوگرم 260,000 26 اردیبهشت 255,000 265,000
پروفیل (قوطی) 3×40×80 لوله و پروفیل صابری کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 80x40 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 3×70×70 جهان پروفیل پارس
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 3×70×70 جهان پروفیل پارس کیلوگرم 260,000 27 اردیبهشت 255,000 267,000
پروفیل (قوطی) 3×70×70 جهان پروفیل پارس کارخانه: پروفیل صنعتی جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 70x70 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 3×90×90 تهران شرق
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 3×90×90 تهران شرق کیلوگرم 255,000 5 اردیبهشت 255,000 266,000
پروفیل (قوطی) 3×90×90 تهران شرق کارخانه: پروفیل صنعتی گروه صنعتی تهران شرق بارگیری: کارخانه سایز: 90x90 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 3×90×90 صدرا پروفیل تهران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 3×90×90 صدرا پروفیل تهران کیلوگرم 257,000 02:10:12 256,000 270,000
پروفیل (قوطی) 3×90×90 صدرا پروفیل تهران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 90x90 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 3×90×90 لوله و پروفیل صابری
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 3×90×90 لوله و پروفیل صابری کیلوگرم 260,000 26 اردیبهشت 255,000 265,000
پروفیل (قوطی) 3×90×90 لوله و پروفیل صابری کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 90x90 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 3×90×90 نورد لوله یاران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 3×90×90 نورد لوله یاران کیلوگرم 258,000 26 اردیبهشت 262,000 267,000
پروفیل (قوطی) 3×90×90 نورد لوله یاران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 90x90 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×100×100 تهران شرق
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×100×100 تهران شرق کیلوگرم 255,000 5 اردیبهشت 255,000 266,000
پروفیل (قوطی) 4×100×100 تهران شرق کارخانه: پروفیل صنعتی گروه صنعتی تهران شرق بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×100×100 جهان پروفیل پارس
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×100×100 جهان پروفیل پارس کیلوگرم 260,000 27 اردیبهشت 255,000 267,000
پروفیل (قوطی) 4×100×100 جهان پروفیل پارس کارخانه: پروفیل صنعتی جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×100×100 صدرا پروفیل تهران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×100×100 صدرا پروفیل تهران کیلوگرم 257,000 02:10:13 256,000 270,000
پروفیل (قوطی) 4×100×100 صدرا پروفیل تهران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×100×100 نورد لوله یاران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×100×100 نورد لوله یاران کیلوگرم 258,000 26 اردیبهشت 262,000 267,000
پروفیل (قوطی) 4×100×100 نورد لوله یاران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×100×100 کیان پرشیا
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×100×100 کیان پرشیا کیلوگرم 255,000 02:10:13 255,000 265,000
پروفیل (قوطی) 4×100×100 کیان پرشیا کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت کیان پرشیا بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×120×120 جهان پروفیل پارس
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×120×120 جهان پروفیل پارس کیلوگرم 260,000 27 اردیبهشت 255,000 267,000
پروفیل (قوطی) 4×120×120 جهان پروفیل پارس کارخانه: پروفیل صنعتی جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم
پروفیل (قوطی) 4×140×140 صدرا پروفیل تهران
پروفیل صنعتی
پروفیل (قوطی) 4×140×140 صدرا پروفیل تهران کیلوگرم 257,000 02:10:13 256,000 270,000
پروفیل (قوطی) 4×140×140 صدرا پروفیل تهران کارخانه: پروفیل صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 140x140 واحد: کیلوگرم
پیچ سرمته ای شیروانی 2.5 سانتی
پیج سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 2.5 سانتی 2000 تومان 1000 27 اردیبهشت 630 تومان - 630 تومان -
پیچ سرمته ای شیروانی 2.5 سانتی
پیچ سرمته ای شیروانی 3 سانتی
پیج سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 3 سانتی 1000 تومان 100 27 اردیبهشت 700 تومان - 700 تومان -
پیچ سرمته ای شیروانی 3 سانتی
پیچ سرمته ای شیروانی 4 سانتی
پیج سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 4 سانتی 1000 تومان 100 27 اردیبهشت 850 تومان - 850 تومان -
پیچ سرمته ای شیروانی 4 سانتی
پیچ سرمته ای شیروانی 5 سانتی
پیج سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 5 سانتی 2000 تومان 1000 27 اردیبهشت 1000 تومان - 1000 تومان -
پیچ سرمته ای شیروانی 5 سانتی
پیچ سرمته ای شیروانی 6.5 سانتی
پیج سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 6.5 سانتی 2000 تومان 1000 27 اردیبهشت 1090 تومان - 1090 تومان -
پیچ سرمته ای شیروانی 6.5 سانتی
پیچ سرمته ای شیروانی 2.5 سانتی
پیچ سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 2.5 سانتی عدد 20,000 27 اردیبهشت 8,000 20,000
پیچ سرمته ای شیروانی 2.5 سانتی کارخانه: پیچ سرمته بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: عدد
پیچ سرمته ای شیروانی 3 سانتی
پیچ سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 3 سانتی عدد 10,000 27 اردیبهشت 8,000 10,000
پیچ سرمته ای شیروانی 3 سانتی کارخانه: پیچ سرمته بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: عدد
پیچ سرمته ای شیروانی 4 سانتی
پیچ سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 4 سانتی عدد 10,000 27 اردیبهشت 8,000 10,000
پیچ سرمته ای شیروانی 4 سانتی کارخانه: پیچ سرمته بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: عدد
پیچ سرمته ای شیروانی 5 سانتی
پیچ سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 5 سانتی عدد 20,000 27 اردیبهشت 9,000 20,000
پیچ سرمته ای شیروانی 5 سانتی کارخانه: پیچ سرمته بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: عدد
پیچ سرمته ای شیروانی 6.5 سانتی
پیچ سرمته
پیچ سرمته ای شیروانی 6.5 سانتی عدد 20,000 27 اردیبهشت 9,000 20,000
پیچ سرمته ای شیروانی 6.5 سانتی کارخانه: پیچ سرمته بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: عدد
توری مرغی 5.5 کیلویی
توری مرغی
توری مرغی 5.5 کیلویی 204000 تومان - 23 فروردین
توری مرغی 5.5 کیلویی
توری مرغی 6 کیلویی
توری مرغی
توری مرغی 6 کیلویی 218000 تومان - 23 فروردین
توری مرغی 6 کیلویی
مجموع موارد: 2542 عدد در 51 صفحه